Styrelsen ska arbeta fram ett material där vi presenterar vad som ingår i medlemskapet, vad vi arbetar med och därmed motivera till medlemskap, samt se över hur en kommun kan betala en avgift för detta rent tekniskt.

Styrelsen ska se över andra möjligheter till intäkter, förutom medlemskap och studiedagar.

Vi kommer att öppna konto i sociala medier för att bli mer synliga.

Planering av Länsombudsträff 24 november.

Representant från styrelsen har varit på justitiedepartementet för ett möte angående en eventuell ny central myndighet som ska organisera bla överförmyndarens frågor.

Utvärdering av enkätsvaren från studiedagarna i Skellefteå som ligger till grund för planeringen inför studiedagar i Kalmar 2024.

Kampanjer för att rekrytera gode män pågår i många kommuner runt om i landet, ofta med gott resultat.

Beslut om de nya länsombuden som lämnats förslag på.