Föreningen Sveriges Överförmyndare är en ideell föreningen med över 800 medlemmar. Verksamheten består bland annat i att anordna fortbildningsträffar för föreningens medlemmar, arrangera studiedagar och specialutbildningar samt i att yttra sig i olika frågor med koppling till överförmyndarområdet.

Föreningen vänder sig till förtroendevalda, tjänstemän och andra personer med intresse av överförmyndarfrågor.

Enligt stadgarna är föreningens syfte att:

  • Tillvarata överförmyndarverksamhetens intressen genom att särskilt arbeta för att tydliggöra överförmyndarverksamhetens viktiga roll som en del av samhällets skyddsnät.
  • För att stärka rättssäkerheten genom utbildning och information verka för en enhetlig rättstillämpning
  • Verka för att stimulera och underlätta erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna.