Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. På årsmötet har alla medlemmar rätt att delta och rösta. En förutsättning för att få rösta är dock att man finns upptagen på röstlängden. På årsmötet utses bland annat styrelse, revisorer och valberedning för det kommande året. Årsmötet hålls årligen vid lämplig tidpunkt mellan april och september, vanligen i samband med föreningens studiedagar.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast tre månader före årsmötet. Motioner kan skickas in till föreningens sekreterare.