I varje svensk kommun ska det finnas en överförmyndarmyndighet som antingen kan vara organiserad som en ensam överförmyndare eller en överförmyndarnämnd.

Överförmyndarmyndighetens uppgift är primärt att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Tillsynen syftar till att kontrollera att gode män, förvaltare och förmyndare sköter sina uppdrag på ett lämpligt sätt så att de barn och vuxna som har behöv av stöd och hjälp från en ställföreträdare inte drabbas av rättsförlust.

En annan viktig uppgift är att utreda behov av god man eller förvaltare samt att föreslå en lämplig person för uppdraget.