Roller och begrepp

Här finner du en ordlista med förklaringar till några vanliga begrepp inom området. Listan är under uppbyggnad.

Om du har förslag på begrepp och roller som borde finnas med på listan eller om du har synpunkter på de förklaringar som finns, får du gärna skicka ett mail till Hemsidesgruppen. Mer information om detta finner du under fliken ”Kontakta oss”.

 

6 termer

Förmyndare

Förmyndare kallas den person som företräder en omyndig (ett barn under 18 år) i frågor som gäller den omyndiges egendom. Vanligtvis är det den omyndiges föräldrar som är förmyndare tillsammans. Förmyndare står under överförmyndarfunktionens tillsyn.

Förteckning

Under uppbyggnad, innehåll kommer.

Förvalta egendom

Den ekonomiska delen av uppdraget. Det kan handla om betala räkningar, placera tillgångar, upprätta budget och fördela pengar till huvudmannen.

Förvaltare

Förvaltarskapet är en skyddsåtgärd som kan beslutas av domstol. Ett förvaltarskap kan ofta bli aktuellt då ett godmanskap inte är tillräckligt. Den stora skillnaden i förhållande till godmanskapet är att den enskildes samtycke inte är en förutsättning, varken vid anordnandet eller vid en av förvaltaren planerad åtgärd. Förvaltaren har ensam behörighet inom ramen för sitt uppdrag och den som har förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga i motsvarande mån. Förvaltarskap ska anordnas endast om det är absolut nödvändigt och medicinsk utredning ska styrka behovet.

Förvaltarfrihetsbevis

Förvaltarfrihetsbevis är ett intyg som visar att en person inte har någon förvaltare. Beviset kan krävas av vissa myndigheter när du till exempel ska ha ett tillstånd för yrkesmässig trafik, ska bli fastighetsmäklare, revisor eller advokat.

Fullmakt

Under uppbyggnad, innehåll kommer.