PRESSMEDDELANDE

Justitieministern gav efterlängtat besked

2023 års studiedagar för tjänstemän och politiker inom överförmyndarområdet är till ända.
Dagarna genomfördes på det nya kulturhuset SARA i Skellefteå och lockade ca 450 deltagare.
Späckade dagar med spännande föreläsningar och seminarier.

En stor del av dagarna präglades av samhällets syn på människor med funktionsnedsättningar.
Från en diskussion om tvångsåtgärder för personer med psykiska problem i relation till de
mänskliga rättigheterna till frågor om framtidsfullmakter och sekretess till en resa genom
hjärnans olika skikt och framtidens möjligheter (eller svårigheter) med artificiell intelligens.

Avslutningsvis deltog justitieminister Gunnar Strömmer via länk. Ministern berättade om sitt
personliga engagemang för personer som har svårt att själv bevaka sina rättigheter.

Slutligen meddelade Strömmer att förslagen i den utredning (SOU 2021:36) som presenterats 2021
med flera nödvändiga förbättringar inom överförmyndarområdet har hög prioritet och att beslut
kommer under denna mandatperiod.

Styrelsen Föreningen Sveriges Överförmyndare