Vi har tidigare informerat om samrådet på justitiedepartementet som ägde rum i september.
Frågan som diskuterades var Ställföreträdarutredningens förslag om en central myndighet.
I slutet på detta möte frågade SKRs förbundsjurist Kalle Larsson om det skulle vara möjligt
att göra ett snabbspår för vissa lagändringar som inte kräver lika stor utredning.
Projektledaren visade sig positiv till tanken och bad om ett förslag på vilka delar som
skulle kunna ändras lite fortare om där fanns en samsyn mellan de stora aktörerna.

Med anledning av detta kallade SKR och FSÖ till ett digitalt möte den 23 oktober där delar
som eventuellt skulle kunna ingå i ett förslag på snabbspår diskuterades.
Kalle Larsson från SKR och Anita Wirén Konstantis från FSÖ höll i presentationen där 400
personer från överförmyndarverksamheter, länsstyrelser och några intresseorganisationer
deltog. Deltagarna uppmanades komma in med sina synpunkter i möteschatten samt att mejla
till SKR och FSÖ.

Förslagen har nu sammanställts och en gemensam skrivelse från FSÖ, SKR, RFS och RGMF
har skickats till justitiedepartementet.

Här finns skrivelsen…